| SERTEL | Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
mobilbahis
elektrikçi bağcılar elektrikçi kağıthane elektrikçi sultangazi oto ekspertiz en yakın elektrikçi erkek giyimi Giyim Bayilik ortopedik yastık

TBMMde Bir Cumhuriyet Ayd?n?: Dr. Fatma Memik

Yazar: Sava? SERTEL

Öz

Fatma Memik Tk siyasi hayat?nda k emli bir insan olmas?na ra?men fazla tan?nmamaktad?r. Bu makaleyi yazma amac?m?z Say?n Memiki tan?tmak ve siyasi hayat?n? ortaya koymakt?r. 5 Aral?k 1934 tarihinde 2589 Say?l? Kanun ile Tkiyede kad?nlara milletvekili selebilme hakk? getirilmi?tir. Buna ge ilk etapta parlamentoya 17 kad?n vekil kat?lm??t?r. Daha sonra yap?lan ara semlerde nk?r?dan Hatice generin kat?l?m?yla bu say? 18 olmu?tur. Sadece say?sal olarak de?il nitelik a?ndan da bu 18 sembol isim k emlidir. Bu ki?ilerin hemen hepsi Atatk taraf?ndan selmi?, ?u iversite e?itimi alm??, bir k?sm? ise yurt d???nda okumu?tur. Bununla birlikte ?da? Avrupa kelerini bir k?sm?nda kad?nlar?n see ve selme, bir k?sm?nda ise selme hakk? yoktu. Bu ?artlar irisinde Atatk Tk halk?na kad?n-erkek e?itli?ini benimsetebilmek in meclise kad?n milletvekili selmesini sa?lamas? ileri gl modernli?ini ve ink?ll???n? da gtermektedir. Ancak emli bir sorun vard?. TBMMye kat?lan ve ?u tahsilli olan kad?n milletvekillerini b bir k?sm? mecliste hiir varl?k gterememi?tir. TBMMye kat?lan en genkad?n milletvekili olan Edirne milletvekili Dr. Fatma Memik meclise kat?ld???nda genoldu?u kadar k ba?ar?l? bir kad?n doktor profili zmi?tir. Mesle?iyle birlikte siyaseti de ymt. CHP Eminte?kilat?nda yer alm??t?r. Ba?ar?s? ve azmiyle g doldurmu?tur. Atatk meclise bir kad?n doktorun da kat?lmas?n? istedi?i in Dr. Fatma Memik 1935teki parlamentoya milletvekili olarak kat?lm??t?r. Fatma Memik meclisin en faal kad?n milletvekillerinden olmu?tur. 5, 6 ve 7. dem Edirne milletvekili selmi?tir. 5. Demde k faal olan Fatma Memik 7. demde hiir faaliyette bulunmam??t?r. Bu l??mada TBMM Tutanaklar?, Ar?iv belgeleri, TBMMnin yay?nlad??? eserler celikli kaynaklar?m?z? te?kil etmi?tir. Fatma Memikin TBMMdeki konu?malar?, sem bgesindeki incelemeleri ve sem bgesinin sorunlar?n?n zmesi in gterdi?i balar, hafta sonlar? trenle ?stanbula giderek fakir hastalar? retsiz muayene etmesi gibi balar? da l??mam?zda tespit edilmi?tir.

Anahtar Kelimeler

Milletvekili; Fatma Memik; TBMM; Edirne