| | Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
mobilbahis
elektrikçi bağcılar elektrikçi kağıthane elektrikçi sultangazi oto ekspertiz en yakın elektrikçi erkek giyimi Giyim Bayilik ortopedik yastık

U?ak Kazas?nda Mek?n Mk?darAskerAdlTicarOrganizasyonu ve MkNahiyelerin Yetimi (1870-1908)

Yazar:

Öz

Osmanl? Devleti, 19. yy?lda, ta?ra idaresinde merkeziyet bir yetim anlay???n? benimsedi. Memik-i Mahre-i ?ede, 1867 y?l?nda vilayet sistemine geldi. Ta?ra idaresi, esasl? bir denlemeye tabi tutuldu. U?ak Kazas?, 1867 y?l?nda kurulan Havendigar Vilayetinin, Kahya Sanca??na ba?land?. Kaza dilinde, mkidarbak?mdan (taks-? mkiyece) Banaz, Gek ve Gediz Nahiyeleri te?kil edildi. K?sa se sonra, yani 1871 y?l?nda, Gediz Nahiyesinde kaza te?kilat? kuruldu. Gediz Kazas?, Kahya Sanca??na ba?land?. 1907 y?l?nda Karahall? Kde nahiye te?kilat? te?kil edildi. Blece U?ak Kazas?ndaki nahiye say?s? tekrar oldu. 1914 y?l?nda da Sivasl? Knahiye yap?ld?. Bu nahiyeleri, tayin edilen nahiye mleri, mal kipleri, tahrirat kipleri ve sair memurlar idare etti. Nahiyelerde ayr?ca nahiye heyetleri olu?turuldu. Bu mkidartaksimat yan?nda, U?ak Kazas?nda te?k-? askeriyece ayr?ca dt nahiye daha vard?. Bu nahiyeler, Banaz, Karahall?, Gek ve Sivasl? isimlerini ta??maktayd?. Kaza dilinde kad? nblerinin yetki alan?n? ifade eden geleneksel adlkazanahiyeler ise mkidarnahiyeler ile tmekteydi. Bir ba?ka ifade ile mkidarnahiyeleri olu?turan Banaz ve Gek Nahiyelerinde nbler (kad? vekilleri) gev yapmaktayd?lar. Belirtilen bu durum, mek?n mkidaraskeradlorganizasyonu rvesinde meydana geldi. Osmanl? merkezidaresi ayr?ca mek?n, iktisadticarbak?mdan organizasyonunu da dikkate ald?. Bu ba?lamda kaza dilinde hafta pazarlar? kuruldu. U?ak Kazas? dilinde U?ak Kasabas?nda, Gek Kasabas?nda, Sivasl? Kde ve Karahall? Kde birer hafta pazar? vard?. Bu pazarlar, U?ak Kazas?nda ticarfaaliyet merkezlerini i?aret etmektedir. K?saca mek?n belirtilen organizasyonlar?, merkezin ta?raya bak?? as?ndaki celikleri gtermesi bak?m?ndan em ta??maktad?r.

Bu l??ma, 1870-1908 y?llar? aras?nda U?ak Kazas?nda mkidaraskeradlticarbak?mlardan mek?n organizasyonu ve bu organizasyonun seindeki geli?imi erinde durmakta, mkidarnahiyelerin idaresini derinlemesine bir analize tabi tutmaktad?r. l??ma; Ba?bakanl?k Osmanl? Ar?ivinin ?itli tasniflerinde yer alan k say?daki belgelerdeki ve Havendigar Vilayeti Salnamelerindeki bilgiler erine in?a edilmektedir. l??mada, konuyla ilgili literatden de mk mertebe istifade edilmektedir.

Anahtar Kelimeler